• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2021 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง

กิจกรรมครูสุรพงษ์

«
»

บทความการศึกษา

plc

07-03-2021 Hits:54 update สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

PLC คืออะไร สำคัญอย่างไร ? PLC พัฒนามาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู และผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนPLC สําคัญเพราะกิจกรรมนี้ช่วยให้มีการ แลกเปลี่ยนปัญหา และเรียนรู้ที่จะมองเห็น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการ จัดการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนํา มาพัฒนานักเรียนดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาแนวคิดองค์กรการเรียนรู้และต้องปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง...

Read more

COVID19

07-03-2021 Hits:50 update สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

การศึกษาในยุค Covid-19ไวรัส Covid-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยเริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าขณะนี้ทั่วโลกต่างเร่งมือทำการวิจัยค้นคว้าเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 แต่ดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานพอสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนที่ผลิตออกมานั้นปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง

Read more

อบายมุขทำลายตนเอง

plc

07-03-2021 Hits:54 update สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

PLC คืออะไร สำคัญอย่างไร ? PLC พัฒนามาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือการร่วมมือ ร่วมใจกันของครู และผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนPLC สําคัญเพราะกิจกรรมนี้ช่วยให้มีการ แลกเปลี่ยนปัญหา และเรียนรู้ที่จะมองเห็น การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการ จัดการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนํา มาพัฒนานักเรียนดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาแนวคิดองค์กรการเรียนรู้และต้องปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง...

Read more

COVID19

07-03-2021 Hits:50 update สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

การศึกษาในยุค Covid-19ไวรัส Covid-19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยเริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าขณะนี้ทั่วโลกต่างเร่งมือทำการวิจัยค้นคว้าเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 แต่ดูเหมือนว่าจะใช้เวลานานพอสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนที่ผลิตออกมานั้นปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง

Read more
f t g m