1

ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ LMS รายวิชา ว30281 การออกแบบเทคโนโลยี 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรียนรู้ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 ที่
spider-edu.com/speln2021

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแจ้งให้นักเรียนทราบแล้ว...

ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ LMS รายวิชา ว33183 วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) 3 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เรียนรู้ด้วยโปรแกรม Microsoft Access ที่
spider-edu.com/speln2021


ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแจ้งให้นักเรียนทราบแล้ว...

ห้องเรียนออนไลน์-ครูสุรพงษ์ 1/2564

ห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนวชิรป่าซาง
ห้องเรียนเพิ่มเติม (LMS)