Print

ว30281 การออกแบบเทคโนโลยี 1 (Photoshop ม.4)
เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
By Adobe Photoshop 7.0
Unit 9


การระบายสีและตกแต่งภาพ 4

การปรับแต่งภาพด้วยคำสั่งต่าง ๆ
       การปรับแต่งภาพด้วยคำสั่ง Curve เหมือนกับการปรับแต่งด้วยคำสั่ง Level จะต่างกันตรงที่คำสั่ง Curve จะไม่เห็นกราฟ Histrogram เพราะกราฟของ Curve จะแสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าสีเดิม และค่าสีที่ปรับใหม่เท่านั้น
การเรียกใช้คำสั่ง Curve
1. เปิดไฟล์รูปภาพบนหน้าจอ
2. คลิกเมนู Image --> Adjustments --> Curves
3. จะปรากฏหน้าต่าง Curves

 

แหล่งข้อมูล : http://www.sn.ac.th