• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

 • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

 • การเรียนรู้อัตโนมัติ

 • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

 • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

 • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2018 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง

ภาพกิจกรรม

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

วันสำคัญทางศาสนา

welcome

ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์ spider-edu.com เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนามาจาก Joomla 3.8 มีวัตถุประสงค์ คือ
   1. ให้มีช่องทางในการสื่อสาร ประสานงาน ในการศึกษาเรียนรู้
   2. ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนขอกนักเรียน
   3. นำเสนอผลงานทางการศึกษาที่น่าสนใจ
   4. เพื่อใช้ในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจทางการศึกษา
   5. เป็นเครือข่ายทางการศึกษา
   6. เพื่อนำเสนอผลงานของครูผู้จัดทำเว็บไซต์

แสดงข้อมูลแบบเรียงลำดับ

แสดงหมวดหมู่ไฟล์

f t g m