ข้อมูลครูสุรพงษ์

   

นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง

ครู คศ.2 โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

……………………………………………………………………..

ประวัติการศึกษา

 

1. จบการศึกษาชั้น ป.6 โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

2. จบการศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา จังหวัดลำพูน

3. จบการศึกษาชั้น ม.6 โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏลำปาง

 

ความภูมิใจและการปฏิบัติงาน

 

1. ครูดีเด่นด้าน ICT สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2. ครุดีในดวงใจ สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

3. ครูดีเด่น พ.ศ. 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 2

4. ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ครุสภา พ.ศ. 2555

5. วิทยากรอบรม ICT ให้กับครู โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 2

6. วิทยากรแกนนำอบรม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

7. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการสอบ Guru Online ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

8. Admin และ Webmaster เว็บไซต์ http://www.wp.ac.th  http://www.spider-edu.com

9. ได้รับรางวัลครูดีเด่น สพม.35 ประจำปี 2556

10. วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับคณะครูสังกัด สพม.35

 

ผลงานที่ทำไว้ (สื่อการสอน-เอกสารประกอบการเรียน-ผลงานอื่น)

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม FlipAlbum

2. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม PowerPoint

3. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม SWiSH Max

4. เอกสารประกอบการสอนวิชากราฟิกและตกแต่งภาพ

5. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Ulead Vedio Studio

6. เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML

7. บทเรียนออนไลน์มัลติมีเดีย วิชา โปรแกรมประยุกต์ 1-2 การสร้างสรรค์ผลงานด้วย

    โปรแกรม swishmax3 www.spideredblog.wordpress.com

8. เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ www.spider-edu.com

Please publish modules in offcanvas position.