• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2018 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง

รวมเอกสารจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฏี คอนสตรัคติวิตส์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

Title
แผนการสอนวิชาง33203โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
Categories
แผนการสอนคอนสตรัคติวิสต์, แผนการสอนคอนสตรัคติวิสต์
Hits
154
Create by
สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
Create date
2018-10-04 03:19:17
Description

แผนการสอนวิชาง33203โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการสอนวิชาง33203โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ.zip

Files extension zip

Files size 117.04 KB

Upload by สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Upload date 2018-10-04 03:18:09แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

f t g m