• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

 • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

 • การเรียนรู้อัตโนมัติ

 • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

 • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

 • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2018 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

แสดงบทความในโมดูล2

Prev Next

rd

03-05-2018 Hits:76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

rd

ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมผู้เรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ครูสุรพงษ์  จ๋าก๋าง รับผิดชอบเป็นผกท. นำเสนอการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาวิชาทหาร     

Read more

แสดงบทความในโมดูล3

บทความการศึกษา-PLC

24-05-2018 Hits:51 บทความนานาสาระ สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

PLC คืออะไร? สำคัญอย่างไร? การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

Read more

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

rd


ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมผู้เรียนในระดับชั้น ม.ปลาย ครูสุรพงษ์  จ๋าก๋าง รับผิดชอบเป็นผกท. นำเสนอการแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษาวิชาทหาร
     

Read more: rd

แสดงข้อมูลแบบเรียงลำดับ

แสดงหมวดหมู่ไฟล์

f t g m