• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2020 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง

กิจกรรมครูสุรพงษ์

«
»

บทความการศึกษา

แนะนำ MOODLE

01-09-2018 Hits:774 บทความ ICT สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Moodle  คืออะไร (What is Moodle?)Moodle มาจาก (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment)  คือโปรแกรมที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินนิ่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ครู และนักเรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ    CMS  (Course Management System) ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา  บริการให้ครูสามารถจัดการเนื้อหา...

Read more

แนะนำ JOOMLA

01-09-2018 Hits:684 บทความ ICT สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

Joomla (จูมล่า) คือ CMS (ซีเอ็มเอส) ตัวหนึ่งจากหลายๆ ตัวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน สำหรับคุณที่ยังไม่รู้จักว่า CMS คืออะไร ขออธิบายสั้นๆ เพิ่มเติมดังนี้ครับ CMS นั้นเป็นอักษรย่อของ คำว่า "Content Management System" (คอนเท้น เมเนจเม้น ซิสเต้ม) ซึ่งเมื่อแปลเป็นภาษาไทย หมายถึง ระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์  นั่นหมายความว่า สิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น การเพิ่มบทความ การเพิ่มรูปภาพ หรือการปรับแต่งโยกย้ายโมดูลต่าง...

Read more

อบายมุขทำลายตนเอง

ด้านยาเสพติด(Drug)

26-12-2018 Hits:722 อบายมุขทำลายตน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

 ด้านยาเสพติด(Drug)   รู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดและช่วยเหลือเกื้อกูลให้บุคคลพ้นภัยจากยาเสพติด          กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด Drug-free     1) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อน ช่วยเพื่อน ทำให้จำนวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง     2) ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ กิจกรรมรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้แสดงออก...

Read more

เว้นอบายมุข

09-12-2018 Hits:666 อบายมุขทำลายตน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

บันไดขั้นที่สาม ที่จะกรุยทางไปสู่ความสุข ที่นับว่า "สำคัญสุดยอด" ที่ต้องปฏิบัติให้ได้เด็ดขาด คือการละเว้นจาก "อบายมุข" หรือ "ทางแห่งความฉิบหาย" ให้ได้อย่างเด็ดขาด ถ้ายังละไม่ได้ หรือทำให้เบาบางไม่ได้ก็อย่าหมายเลย ว่าจะได้พบความสุขกะเขาในชาตินี้            อบายมุข คือ ช่องทางแห่งความเสื่อม หรือเหตุแห่งความพินาศหรือฉิบหาย ใครก็ตามถ้าลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้ว นอกจากจะหาความสุขไม่พบแล้ว ยังจะต้องพบกับความพินาศล่มจม แม้ที่จะซุกหัวนอนก็ไม่มี และบางทีก็จะต้องตายด้วยคมอาวุธ อบายมุข มี ๖ ประการ...

Read more

โทษของสุรา

18-11-2018 Hits:758 อบายมุขทำลายตน สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - avatar สุรพงษ์ จ๋าก๋าง

โทษของสุรา การดื่มเหล้า ส่งผลต่ออวัยวะในร่างกาย และกระทบต่อสังคม  สุราหรือแอลกอฮอล์ เป็นสารเสพติดที่มีทั้งคุณและโทษ เมื่อดื่มแล้วจะทำให้เกิดผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยโทษของสุรานั้นอาจมีตั้งแต่ขั้นเบา ไปจนถึงขั้นรุนแรงอย่างเช่น เสียการทรงตัว พูดไม่ชัด และที่รุนแรงคือหมดสติ ดังนั้นสุราจึงถูกควบคุมทั้งการจำหน่าย และการผลิต จากกฏหมายอย่างเคร่งครัดประเภทของแอลกอฮอล์มีสองชนิด    Ethyl alcohol ซึ่งใช้สำหรับเป็นเครื่องดื่ม เช่น วิสกี้, บรั่นดี, เบียร์ เหล้าองุ่น, แชมเปญ    Methyl alcohol ซึ่งใช้จุดไฟหรือผสมสี ซึ่งแอลกอฮอล์ประเภทนี้ใช้ดื่มไม่ได้เพราะมีอันตรายกับร่างกายโดยเฉพาะทำให้ตาบอดได้ปริมาณของแอลกอฮอล์ใช้ในเครื่องดื่มทั่วไป    เบียร์ มีปริมารแอลกอฮอล์...

Read more

อบายมุขทำลายตน

สติสัมโพชฌงค์

สติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ แปลว่า ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้พร้อมคือสติ หรือ สติเป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้พร้อม
สติ ที่เป็นสัมโพชฌงค์ หมายถึง การระลึกรู้ถึงอดีต คือเรื่องที่เคยได้รู้ได้เห็นมาแล้วในอดีต ก็ระลึกนึกได้ การระลึกรู้ถึงปัจจุบัน คือ เรื่องที่ประสบอยู่เฉพาะหน้า ที่กำลังทำ กำลังพูด กำลังคิดอยู่ ก็ระลึกรู้ทัน การระลึกรู้ถึงอนาคต คือเรื่องที่จะพึงเกิดมีในกาลข้างหน้า เช่น ความแก่ ความตาย ก็ระลึกรู้เท่านั้น นึกป้องกันไว้แต่แรก
สติ ยังเป็นองค์ธรรมที่สนับสนุนประคับประคองโพชฌงค์ข้ออื่นๆ ให้ดำรงมั่นคงอยู่ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
สติสัมโพชฌงค์ จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยโยนิโสมนสิการ คือใส่ใจระลึกถึงเรื่องนั้นๆ เสมอ

จากเว็บ กัลยาณมิตร เพื่อนแท้สำหรับคุณ

อบายมุข

อบายมุขอบายมุข แปลว่า ทางแห่งความฉิบหายทางแห่งความเสื่อม คือสาเหตุให้ถึงความวิบัติฉิบหาย ให้ถึงความเสื่อมเสีย มี 2 หมวด คือ
อบายมุข 4 ได้แก่ เที่ยวผู้หญิง ดื่มสุรา เล่นการพนัน และ คบคนชั่วเป็นมิตร
อบายมุข 6 ได้แก่ ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร และ เกียจคร้านทำการงาน
อบายมุขทั้งหมดนี้ หากประพฤติเข้าแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความฉิบหาย ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สิน แก่เกียรติยศชื่อเสียง หรือแก่ชีวิตร่างกายได้เหมือนกันทุกข้อ

จากเว็บ กัลยาณมิตร เพื่อนแท้สำหรับคุณ

นิทานเรื่องติดสุราและของมึนเมา

นิทานติดสุราและของมึนเมาทั้งหลายชายคนหนึ่งมีพ่อที่ร่ำรวยมากเป็นที่นับถือของผู้คนทั้งหลาย ชายคนนี้เห็นว่าครอบครัวของตนมีฐานะดีแล้วจึงไม่ตั้งใจทำงาน เกียจคร้าน ชอบดื่มสุราเมรัย เมื่อวันหนึ่งพ่อของเขาถูกรถชนเสียชีวิตพร้อมกับแม่ทั่ไปด้วยกัน เมื่อไม่มีคนหาเงินแล้ว เขาก็ยังชอบดื่มสุราต่อไป ไม่ทำงานทำการ ทำให้เงินของเขาค่อยๆหมดลงทีละน้อย  ทำให้เขารู้สึกว่ายังเหลือเงินอยู่มากมาย วันหนึ่งเขาชวนเพื่อนมาดื่มสุราด้วยกัน วันนี้เขาดื่มมากเกินไปทำให้ขาดสติ เกิดทะเลาะวิวาทกับเพื่อน หลังจากนั้นชาวบ้านก็ไม่ให้ความสำคัญและไม่นับถือเขาอีกแล้ว และเมื่อเงินหมดไป โรคจากสุราก็ตามมาทำให้ชายผู้นี้ป่วยทรุดโทรมลงมาก จนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากเว็บ wunjun.com

การพนัน

การพนันลักษณะของการพนัน ที่เมื่อใครก็ตามเล่นการพนัน ถูกผีพนันเข้าสิงแล้วจะมีความประมาทเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าเคยตรัสโทษของการที่เป็นนักเลงการพนัน บุคคลที่เป็นนักเลงจะมีโทษ ๖ ประการนี้เกิดขึ้น
การพนัน มาจากศัพท์ภาษาบาลีคือ ชูตการ ซึ่งคำว่า ชู-ตะ หรือ ชุ-ตะ มาจากรากศัพท์ที่หมายถึง การโกง การเจริญ* การแพ้ การชนะ ทำให้ลุ่มหลงติดพัน
*ที่ว่าเจริญ หมายถึง ราคะ โทสะ โมหะที่เจริญ

โทษของการที่เป็นนักเลงการพนัน ๖ ประการคือ
ประการที่ ๑ จะไม่มีใครเชื่อในถ้อยคำที่พูดของคนที่เล่นการพนัน เป็นถ้อยคำที่ไม่น่าเชื่อถือ ไปพูดในที่ประชุมก็ฟังไม่ขึ้น ยิ่งพูดก็เหมือนเป็นการยิ่งโกหก
ประการที่ ๒ เวลาที่เล่น ไม่ว่าจะเล่นการพนันด้วยรูปแบบการละเล่นใด ๆ ก็ตามที่ทำให้เกิดการติด มีการแพ้การชนะ ทำให้เกิดจากเจริญขึ้นของ ราคะ โทสะ และโมหะ นั่นเป็นลักษณะที่เข้าข่ายการพนัน เช่น เล่นไพ่ หวย คาสิโน รูเล็ต แทงสูงต่ำ มันจะต้องมีความแพ้คนชนะ พอมีลักษณะของการแพ้การชนะ ผู้ชนะก็ย่อมก่อเวร
ประการที่ ๓ ผู้แพ้ก็ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
การละเล่นแบบนี้เราต้องแยกแยะแจกแจงให้มันแตกต่างกันระหว่าง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กับ การเล่นการพนัน อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า จุดประสงค์ที่จัดการให้มีตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มีการลงทุน แน่นอนว่าการลงทุนจุดประสงค์เพื่อระดมทุน เพื่อให้มีการลงทุน เพื่อให้กิจการมันดำเนินไปได้ จุดประสงค์นั้นไม่ใช่เพื่อให้เกิดการแพ้การชนะ แต่เพื่อให้เกิดการร่วมลงทุน เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยการผิดวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการแพ้การชนะ เพื่อให้มีการติด เพื่อให้มีการโกงปั่นหุ้น อันนี้เป็นลักษณะการพนันแน่นอน แต่ถ้าทำในลักษณะที่เป็นการลงทุน มีระเบียบระบบที่ถูกต้อง ไม่โกง ลักษณะนี้จะไม่เข้าข่ายการเล่นการพนัน ซึ่งการทำไม่ถูก ผิดวัตถุประสงค์มันเอาไปใช้กับการทำอะไรก็ได้ อย่างเช่นกีฬา กีฬาเขาเล่นเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพ เพื่อที่จะให้เกิดความสามัคคี ก็ยังสามารถเอาไปเล่นเป็นการพนันได้
ประการที่ ๔ ความเสื่อมทรัพย์ที่เห็นในปัจจุบัน คนแพ้ก็จะเสื่อมทรัพย์ซึ่งเห็นได้ในปัจจุบัน
ประการที่ ๕ จะถูกมิตร อำมาตย์ ญาติพี่น้อง หมิ่นประมาทได้ เพื่อนที่ไปอยู่ในวงพนันก็จะมีการยกย่องกัน เพราะว่าในวงนักเลงการพนันก็จะเป็นกันแบบนี้ แต่คนที่เป็นมิตรของเราจริง ๆ ไม่ใช่ปลอมเทียม ไม่ใช่คนเทียมมิตร แต่เป็นมิตรแท้จริง ๆ เขาจะคอยเตือนให้เราไม่ตกลงไปในทางนั้น จะหมิ่นประมาทการกระทำอันนี้ จะเห็นว่าการกระทำอันนี้มันไม่ดี ไม่ถูก ชักชวนที่จะออกมาจากตรงนี้ให้ได้
ประการที่ ๖ ไม่มีใครที่ปรารถนาจะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่า ชายนักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได้ การเล่นการพนันมีคำกล่าวไว้ในสมัยโบราณต่อ ๆ กันมาว่า“โจรปล้นบ้าน ๑๐ ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียว ไฟไหม้บ้าน ๑๐ ครั้ง ยังไม่เท่าเล่นการพนันครั้งเดียว”
เพราะโจรปล้น ๑๐ ครั้ง อย่างไรก็ตามก็ยังเหลือบ้าน แต่ถ้าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวบ้านก็ไม่เหลือ แต่ไฟไหม้บ้านครั้งหนึ่งก็ยังสร้างบ้านขึ้นใหม่ได้ ต่อให้ไฟไหม้บ้าน ๑๐ ครั้ง ก็ยังเหลือที่ดิน แต่ถ้าผีพนันเข้าสิง โชคร้ายครั้งแรก ครั้งเดียว ทรัพย์สินสมบัติไม่เหลืออะไรสักอย่างเพราะการพนันครั้งเดียว มันมีโทษมาก คนที่โชคร้ายเล่นการพนันเสียครั้งเดียว แล้วเสียหมด ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ใช่แค่ตัวบ้าน ไม่ใช่แค่ที่ดิน ยังต้องสูญเสียลูก สูญเสียเมียด้วย ความโชคร้ายนี้เป็นความโชคร้ายมาก ๆ
การกระทำอะไรที่จะนำไปสู่การแพ้การชนะ มีการโกงกันได้ มีการติดกัน ลักษณะนี้เป็นความประมาท ที่มันจะเกิดขึ้นได้ พอติดแล้ว ผีพนันสิงแล้ว จะเห็นโทษต่าง ๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้น ตอนแรก ๆ เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ ๆ มันยังไม่มีอันตรายอะไร คืออันตรายมันมีอยู่แต่คุณยังไม่ได้รับภัยอะไรที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นอันตรายคือ การพนันนั้น คุณยังไม่ได้เจอภัย ไม่ได้เจอโทษของมัน เพราะมันก็ยังให้สิ่งที่ดี ๆ กับเราอยู่ ถูกบ้าง คิดว่าเป็นการลงทุนแบบหนึ่ง แต่ว่าเวลาสิ่งที่ไม่ดีมันจะเกิด มันจะเกิดตรงนี้ มันจะเกิดตรงที่เราเล่นการพนัน ธรรมะนี้นั่นเรียกว่า ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ซึ่งไม่ใช่มีแค่เรื่องของการเล่นการพนันอย่างเดียว ยังมีการดื่มน้ำเมา การเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน การคบเพื่อนชั่ว ความเกียจคร้าน พวกนี้มักจะมาด้วยกัน แล้วธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท อันมีการเล่นการพนันเป็นต้น ไม่ใช่ว่าคนมีการศึกษาน้อย ๆ คนจน ๆ เท่านั้นถึงจะไปเล่น ถึงจะติดได้ คนที่มีการศึกษาสูงก็ยังติดการพนันได้ เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่มีที่พึ่ง ประเด็นในที่นี้ก็คือว่า เราจะออกจากสิ่งที่มันติด มีความกระหาย มีความกระสันอยากนี้ได้อย่างไร

วิธีการรที่จะเอาผีพนันออกจากจิตใจของเรา ไม่ใช่แค่เรื่องการพนันยังรวมถึงสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลาย เวลาที่เราทำสิ่งพวกนี้ ไม่ว่าจะความไม่ได้หรือความดี มันจะมีจุดหนึ่งที่มารวมกันเรียกว่า มารวมลงที่เวทนาคือความรู้สึก คุณทำบุญด้วยการให้ทานมันจะมีเวทนาที่เกิดขึ้น คุณแทงหวยเล่นไพ่ พอผลออกมาชนะหรือแพ้มันจะมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เวทนาตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญ ไม่ว่าคุณจะชอบกินของทอดหรือชอบกินอาหารประเภทนี้มันจะมีเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นจากผัสสะประเภทนั้น ๆ นั้น ๆ มันจะมีเวทนาแบบหนึ่งเกิดในใจของเรา เราต้องสังเกตจุดนี้ให้ได้ การที่เราจะเอาชนะเวทนาที่มันจะดึงรั้งเรามาก ๆ ยกตัวอย่างพระสงฆ์ เป็นผู้บวช ออกจากเรือน ประพฤติธุดงควัตร มีการไม่นอนเป็นต้น อยู่แค่อิริยาบถ ๓ ยืน เดิน นั่ง เว้น อิริยาบถนอน หรือว่าฉันอาหารมื้อเดียว ไม่กินอาหารอื่น ๆ อีกที่ตามมาในวันนั้น จะเป็นอาหารเพลหรืออะไรก็ตาม พอถึงเวลาที่เขามีอาหารเพลมาให้ หรือถึงเวลาที่มันง่วงมาก ๆ เลย เราจะยอมแพ้ แล้วเราก็นอนไป เขาเอาอาหารมีให้เราก็ฉันไป จังหวะที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะกินหรือจะไม่กิน คุณนอนหรือไม่นอนสำหรับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธุดงควัตร คุณจะแพ้หรือคุณจะชนะ มันไม่ต่างอะไรกันกับเวลาที่เรามีความรู้สึกที่ฉันต้องเล่นการพนัน ฉันต้องกินเหล้า ฉันต้องไปหาเพื่อนคนนี้ ฉันต้องเล่น ฉันต้องเที่ยว ฉันต้องดื่ม คุณจะเอาชนะเวทนานั้นได้มั๊ย? ในสิ่งนั้น ความกระสนที่มันเกิดขึ้น ความรู้สึกว่ามันจะต้องได้ ไม่ได้ต้องได้ เราจะมีกำลังใจที่จะทวนกระแส ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจ จากผัสสะต่าง ๆ ที่มากระทบ เราจะทวนกระแสได้มั๊ย? อยู่ที่กำลังใจ
กำลังใจมาจากไหน กำลังใจมาจากที่ในใจของเรา กำลังใจมาจากไหน กำลังใจคือการทำจริงแน่วแน่จริง มาจากศรัทธาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ ให้เรามีความมั่นใจ มีความลงใจ มีความเชื่อใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า มีความมั่นใจลงใจเชื่อใจในการปฏิบัติ มันจะเกิดความเพียรการทำจริงในใจของเราได้ พอเกิดการทำจริงแน่วแน่จริง เป็นกำลังใจที่จะใก้เราทวนกระแส เปลี่ยนจากผิดให้มันถูก อย่าไปตามอำนาจของกิเลสที่มันเกิดจากผัสสะที่มากระทบเกิดขึ้นที่จิตของเรา จะกัดกินกัดกร่อนทำลายจิตของเราให้มันอ่อนกำลังลง เราอย่าย่อมแพ้ไปตามอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นตามผัสสะต่าง ๆ ที่มากระทบ เราต้องแก้ไขตรงนี้ เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เล่นการพนันครั้งแรก โชคร้ายมาก ๆ ดวงซวยมาก ๆ ครั้งแรกแทงแล้วสูญเสียทั้งเงิน ทั้งบ้าน ทั้งที่ดิน ทั้งลูกทั้งเมีย ทั้งทรัพย์สินทั้งหมด สูญเสียทั้งมหกด้วยความโชคร้ายครั้งแรก จากการแทงแล้วไม่ถูก ความโชคร้ายนี้ มันยังน้อยถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราไปตามราคะ โทสะ โมหะ แล้วจะต้องไปลงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย ลงนรกมันโชคร้ายยิ่งกว่าคุณแทงครั้งแรกแล้วผิดอีก กิเลสราคะ โทสะ โมหะ มันมีโทษมากอย่างนี้ เราอย่าไปตามอำนาจของกิเลส อย่าให้กิเลสมันมากลืนกินหัวใจของเรา ให้มีกำลังใจ คนที่ผิดแล้วเปลี่ยนความผิดนั้นให้มันถูก อย่าไปตามความผิดนั้น แต่ให้ตัดจากสิ่งนั้น ให้เราหันมาในทางความดีความงาม ชีวิตที่เรามีอยู่จะสั้นก็ตาม จะยาวก็ตามด้วยความดีที่เรามี มันยังดีกว่าถ้าเราไปตามความไม่ดีนั้น ๆ ที่มาตอนแรกมันเหมือนมาดี ๆ แต่สุดท้ายมันจะพาเราไปในที่ไม่ดี เป็นปากทางแห่งความเสื่อม พระพุทธเจ้าใช้คำว่า “อบายมุข” มุข แปลว่าปากทางไปสู่อบายคือ ความต่ำ ไปตามทางนั้น มีการเล่นการพนัน มีการดื่มสุรา เป็นต้น มันพาไปทางต่ำ แต่ให้เรามาในทางสูง มาในทางที่เป็นทางของพระอริยเจ้า ถ้าเราจะเล่น เราเล่นแบบพระอริยเจ้า ถ้าเรายังแทงสูงแทงต่ำเล่นดำบ้างแดงบ้าง มันมีได้มีเสีย มีเสียมีได้ มีติดมีหลง มีเจริญมีตกต่ำ แต่ทางเล่นแบบพระอริยเจ้ามีแต่จะดีท่าเดียว แทงอะไร? คือถ้าเราแทงสูงแทงต่ำ โชคร้ายผิดครั้งแรกครั้งเดียวถึงขนาดว่าตกต่ำ สูญเสียทั้งหมด ถึงขนาดนั้นยังแก้ไขได้ ยังปรับปรุงตัวได้ ให้มาเล่นแบบพระอริยเจ้า แทงทีไรมีแต่ถูกท่าเดียว แทงทีไรมีแต่จะเจริญอย่างเดียว คือ ให้แทงด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรม เราอาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองภายนอกอยู่ แต่ในใจสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาได้ ให้แทงด้วยอริยทรัพย์ คือ ศีล สมาธิ สติ ความเพียร เป็นต้น

พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน เรามีชีวิตสักวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ไม่เล่นการพนัน ไม่ดื่มสุรา ไม่ทำสิ่งที่เป็นอบายมุข วันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นก็ใกล้ท่านเข้าไป วันหนึ่งคืนหนึ่ง เราทำได้อยู่สองวันสามวัน ทำได้เดือนหนึ่งสองเดือน จากวันทำให้มันได้เป็นสัปดาห์ จากสัปดาห์ทำให้มันได้เป็นเดือน ๆ จากเดือนๆ ทำให้เป็นปี ๆ จนกระทั่งทั้งชีวิตของเราให้มันไม่มีทางที่จะไปสู่ความเสื่อม แต่ให้มีทางที่จะให้ไปสู่ความเจริญโดยท่าเดียว…อย่ายอมแพ้ อย่ายอมแพ้ไปตามอำนาจของกิเลส ถ้าเมื่อไรกิเลสมันบุกมา บึ้มมา เขาชวนไปเล่น อาหารมามันน่ากิน มันง่วงจริง ๆ เราต้องพักบ้าง พอกิเลสเกิดขึ้นแล้ว เราจะสู้กับมัน ให้นึกถึงยอดธง ธงธรรมดามันยังพริ้วไหวไปตามแรงลม จิตใจของมนุษย์ธรรมดายังสั่นไหวไปตามกิเลสมีราคะ โทสะ โมหะ ที่มันพัดพามา แต่จิตใจของพุทโธ ที่มีธัมโมอยู่ในใจ มีการปฏิบัติที่เป็นสังโฆ จะไม่หวั่นไหวไปตามแรงของกิเลสที่พัดมาเลย จึงมีความมั่นคงมั่นใจได้ ให้เรามีศรัทธาแล้วเราจะมีการทำจริงแน่วแน่จริง พาชีวิตของเราให้ไปทางสูง ทางประเสริฐได้

จากเว็บไซต์ puredhamma.com

f t g m