wbi-4-ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน

2. การวิเคราะห์ผู้เรียน

3. การออกแบบเนื้อหารายวิชา

    3.1  เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

    3.2  จัดลำดับเนื้อหา จำแนกหัวข้อตามหลักการเรียนรู้และลักษณะเฉพาะในแต่ละหัวข้อ

    3.3  กำหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหัวข้อ

    3.4  กำหนดวิธีการศึกษา

    3.5  กำหนดสื่อที่ใช้ประกอบการศึกษาในแต่ละหัวข้อ

    3.6  กำหนดวิธีการประเมินผล

    3.7  กำหนดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียน

    3.8  สร้างประมวลรายวิชา

    3.9  กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้คุณสมบัติของอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ


4 การเตรียมความพร้อมสิ่งแวดล้อม การเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่

    4.1  สำรวจแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงได้

    4.2  กำหนดสถานที่และอุปกรณ์ที่ให้บริการและที่ต้องใช้ในการติดต่อทางอินเตอร์เน็ต

    4.3  สร้างเว็บเพจเนื้อหาความรู้ตามหัวข้อของการเรียนการสอนรายสัปดาห์

    4.4  สร้างแฟ้มข้อมูลเนื้อหาวิชาเสริมการเรียนการสอนสำหรับการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล


5. การปฐมนิเทศผู้เรียน ได้แก่

     5.1  แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน

     5.2  สำรวจความพร้อม  และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ในขั้นตอนนี้ผู้สอนอาจต้องมีการทดสอบหรือสร้างเว็บเพจเพิ่มขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ได้ศึกษาเพิ่มเติมในเว็บเพจเรียนเสริม หรือให้ผู้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

6. จัดการเรียนการสอนตามแบบที่กำหนดไว้โดยในตารางที่กล่าวมาแล้ว โดยในเว็บเพจจะต้องเริ่มด้วยขั้นตอนดังนี้ ไปจนถึงขั้นตอนการประเมินผล

     6.1  แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชาหรือหัวข้อในแต่ละสัปดาห์

     6.2  สรุปทบทวนความรู้เดิมหรือโยงไปหัวข้อที่ศึกษาแล้ว

     6.3  เสนอสาระของหัวข้อต่อไป

     6.4  เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสนทนาระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่าง ผู้เรียนกับผู้เรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม กิจกรรมการตอบคำถามกิจกรรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูล

     6.5  เสนอกิจกรรม แบบฝึกหัด หนังสือหรือบทความ การบ้าน การทำรายงานเดี่ยว รายงาน กลุ่มในแต่ละสัปดาห์ และแนวทางในการประเมินผลในรายวิชานี้

     6.6  ผู้เรียนทำกิจกรรม ศึกษา ทำแบบฝึกหัดและการบ้านส่งครูผู้สอนทั้งทางเอกสารทางเว็บเพจ และส่งผลงานของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้รับทราบด้วย

     6.7  ครูผู้สอนตรวจผลงานของผู้เรียน  และส่งคะแนนพร้อมข้อมูลย้อนกลับเข้าสู่เว็บเพจประวัติของผู้เรียนรวมทั้งการ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปสู่เว็บเพจผลงานของผู้เรียนด้วย

(ปทีป เมธาคุณวุฒิ: 2544)

Please publish modules in offcanvas position.