17. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวชิรป่าซาง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 4/2564 และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยมี นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง เป็นประธานในการประชุม

pic1:
pic2:
pic3: