• ห้องเรียนครูสุรพงษ์

  • เรียนรู้ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน LMS.

  • การเรียนรู้อัตโนมัติ

  • แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

  • หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรู้

  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุง 2560

Copyright 2021 - เครือข่ายการศึกษาผ่านเว็บ ของครูสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง

แนะนำเว็บไซต์


เว็บไซต์ spider-edu.com เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนามาจาก Joomla 3.9 มีวัตถุประสงค์ คือ

   1. ให้มีช่องทางในการสื่อสาร ประสานงาน ในการศึกษาเรียนรู้
   2. ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนขอกนักเรียน
   3. นำเสนอผลงานทางการศึกษาที่น่าสนใจ
   4. เพื่อใช้ในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจทางการศึกษา
   5. เป็นเครือข่ายทางการศึกษา
   6. เพื่อนำเสนอผลงานของครูผู้จัดทำเว็บไซต์

f t g m