Available courses

รายวิชา ว33183 วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม.6 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
เนื้อหาวิชาเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Microsoft Access
อาจารย์ประจำวิชา นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
โรงเรียนวชิรป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
www.spider-edu.com

รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 2.0 หน่วยกิต เรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์
รายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี 5 สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 2.0 หน่วยกิต เรียน 2 ชั่วโมง : สัปดาห์

รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 1.0 หน่วยกิต เรียน 1 ชั่วโมง : สัปดาห์

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 ปีการศึกษา 2/2566
โดย ครูสุรพงษ์  จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง